Säännöt ja käyttöehdot

TUKKUHUUTO.COM käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltamisala
Nämä ovat käyttöehdot, joita sovelletaan Tukkuhuuto tmi:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Tukkuhuuto.com verkkosivuston (jäljempänä myös "Palvelu") käyttämiseen.

Palvelu toimii sekä nettihuutokaupan että nettitukkukaupan verkkopalveluna, jossa rekisteröityneet tukku- ja realisointialan yritykset ("Myyjä") voivat ilmoittaa tuotteitaan/kohteita huutokaupattavaksi tai verkkokaupasta tilattaviksi. Ostajat ("Käyttäjä") voivat vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista huutokauppakohteista tai tilata tuotteita verkkokaupasta. Kaupanteko palvelussa tapahtuu Myyjän ja Käyttäjän keskenään sopimien kauppaehtojen mukaisesti, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään vaiheessa, vaan toimii ainoastaan välittäjänä ja palvelun tarjoajana.

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää palvelua lainkaan, ellei hän hyväksy käyttöehtoja. Myyjä olettaa, että käyttämällä palvelua ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä käyttäjäehdot. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

2. Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat Tukkuhuuto (y-tunnus 22593986) palveluntarjoaja, sekä palvelun Myyjät ja Käyttäjät/Ostajat.


3. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja.
Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat luettavissa palvelun yhteydessä ja kaikista muutoksista ilmoitetaan palvelun välityksellä.


4. Rekisteröityminen ja tietosuoja
Palvelun toimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.
Palveluntarjoaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, epäasiallisesti tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus perua rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset mikäli niitä on käytetty käyttöehtojen vastaisesti.

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on sekä henkilö- että yrityskohtainen ja rekisteröityessään käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Käyttäjän tulee myös vakuuttaa ja pyydettäessä todistaa olevansa valtuutettu tekemään ostoja/ostositoumuksia edustamansa yrityksen nimissä. HUOM! Väärien tietojen antaminen on petos, josta ilmoitetaan aina viranomaisille.

Käyttäjä sekä hänen edustamansa yritys vastaavat yhteisvastuullisesti kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjätietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, palvelusta tiedottamiseen, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen- ja markkinointitutkimukseen. Käyttäjät rekisteröidään Tukkuhuuto.com:n asiakasrekisteriin. Rekisteriä koskeva rekisteriseloste.


5. Käyttäjän antamat tiedot
Käyttäjä vastaa tietojensa oikeellisuudesta ja niiden ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kaikista muutoksista tietoihinsa viipymättä. HUOM! Väärien tietojen antaminen on petos, josta ilmoitetaan aina viranomaisille.

6. Henkilötietojen luovutus
Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä ostajista tuotteen myyjälle kaupanteon yhteydessä palvelun toteuttamiseksi.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

7. Aineiston käyttöoikeus
Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

Aineistoa lähettävä Myyjä vakuuttaa olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja on velvollinen pitämään Palveluntarjoajan vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät aineistoon.

8. Myyjän jä käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Myyjä ja käyttäjä sitoutuvat kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla palvelussa asetettuja ja sääntöjä ja ohjeita.
Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, joiden myynti on Suomenlain vastaista tai joiden tarjoamisen palveluntarjoaja on kieltänyt.

Myyjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista. Myyjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Myyjä vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi palvelussa.

Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Myyjä ja käyttäjä vastaanottavat palvelun ja käyttävät sitä omalla vastuullaan ja vastaavat palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Myyjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti. Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se on virheellinen.

Käyttäjä tiedostaa, että palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova.

Väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen sekä laittoman, halventavan, häiritsevän, herjaavan tai muulla tavalla asiattoman aineiston tai viestin esittäminen palvelussa on ehdottoman kielletty. Ehdottoman kielletty on myös tietokoneviruksia sisältävien materiaalien tai muiden vahingoittavien, tuhoavien tai rajoittavien tiedostojen tai ohjelmistojen lähettäminen, siirtäminen tai levittäminen. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa aineisto, joka on hyvän tavan tai lain vastainen.

Tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta on rikos.

9. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, myyjien palvelussa ilmoittamista kohteista, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, myyjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko myyjä/käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, tiedoista myynti-ilmoituksissa tai myytyjen tuotteiden viallisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan eikä verkkokaupan osapuoli. Kaupankäynti palvelussa tapahtuu myyjien ja käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteuttamisesta on palvelun myyjillä ja käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, kohteisiin kohdistuvia omistus- tai muita oikeuksia tai kohteiden muita ominaisuuksia. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta tai takaa kaupan kohteiden laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, Myyjien esittämien tietojen oikeellisuutta, kaupankäynnin onnistumista tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat myyjälle/käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten myyjälle/käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on vapaan harkintansa mukaan oikeus poistaa kaupan kohteena oleva tuote/tuotteet verkkosivustolta koska tahansa, mikäli katsoo tämän aiheelliseksi. Poistetuista tuotteista tehtyjä tarjouksia ei huomioida. Syynä poistamiseen voi esimerkiksi olla Palveluntarjoajan epäilys siitä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli näistä käyttöehdoista tai palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Kanta-hämeen käräjäoikeudessa.

11. Maksutavat

Maksu verkkopankkimaksuna: Osuuspankki, Nordea, Sampo Pankki, Handelsbanken, S-pankki, Tapiola-pankki, Säästöpankit/Aktia, Ålandsbanken tai summan ylittäessä 20 000 euroa, lasku/tilisiirto. Myyjä hyväksyy vain tilisiirto- ja/tai verkkopankkisuoritukset.